Według portalu skutecznyadwokat.pl, Sebastian Kordel został uznany adwokatem roku 2013 województwa lubuskiego. Więcej informacji ❯

Unieważnianie małżeństw

Każdego roku zwiększa się liczba rozwodów cywilnych. Taka sama sytuacja dotyczy również związków kościelnych. W przypadku tych ostatnich nie można jednak uzyskać rozwodu. Prawo kanoniczne dopuszcza bowiem unieważnienie małżeństwa kościelnego. Jest to dosyć skomplikowana procedura, w związku z tym wiele osób z niej rezygnuje. Jeżeli są Państwo zainteresowani przystąpieniem do procedury unieważnienia małżeństwa kościelnego, to dobrze Państwo trafili, ponieważ nasza kancelaria się w tym specjalizuje. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego – informacje

Małżeństwo zawarte w kościele można unieważnić. Wymaga to jednak przejścia przez długą i skomplikowaną drogę. Unieważnienie małżeństwa można stwierdzić wyłącznie w sytuacji, kiedy zachodzą określone ku temu powody i warunki. Taka procedura jest jednak dużo bardziej skomplikowana, niż w przypadku rozwodu cywilnego. Aby móc unieważnić związek małżeński, konieczne jest udowodnienie, że od początku był obarczony problemami i tak naprawdę w ogóle nie powinno było dojść do zawarcia małżeństwa. Zgodnie z zasadą nierozerwalności związku małżeńskiego, w prawie kanonicznym nie istnieje coś takiego jak rozwód. Jeśli jednak zachodzą ku temu określone przesłanki, ślub zawarty w kościele można unieważnić, czyli uznać za niebyły. Dokonuje tego wyłącznie sąd biskupi. Jeżeli istnieją określone przesłanki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje instytucję jaką jest unieważnienie małżeństwa kościelnego. Aby zaistniały skutki prawne w tym zakresie, musi ono stać się prawomocne. Zarówno ślub cywilny jak i kościelny zostaje zawarty, gdy osoby chcące wstąpić w związek małżeński złożą zgodne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub duchownym. Żeby mogło zostać uznane za ważne, a co za tym idzie, pociągało za sobą konsekwencje prawne, muszą zostać zachowane pewne przesłanki. Wyżej wymienione mogą stać się później podstawą do uznania złożonych przez małżonków oświadczeń za niebyłe. Unieważnienie małżeństwa kościelnego w Zielonej Górze. Kiedy jest możliwe? Istnieje kilka przesłanek, które pozwalają na unieważnienie małżeństwa kościelnego w Zielonej Górze.

  1. Brak wymaganego wieku- podstawowym warunkiem dla osób, które chciałyby wstąpić w związek małżeński jest wiek. Zgodnie z art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego związku małżeńskiego nie mogą zawrzeć osoby poniżej 18 roku życia. Sąd opiekuńczy może jednak z ważnych powodów zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Zgodnie z powyższymi zasadami, sąd może uznać małżeństwo za niebyłe w sytuacji, kiedy mężczyzna w chwili jego zawarcia nie miał ukończonych 18 lat, a kobieta wstąpiła w związek małżeński bez zgody sądu, pomimo nieukończenia 18 roku życia. Jeżeli jednak kobieta zaszła w tym czasie w ciążę lub mężczyzna przed złożeniem powództwa ukończył 18 rok życia, żądanie unieważnienia małżeństwa jest bezprzedmiotowe.
  2. Osoba ubezwłasnowolni ona – artykuł 11 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że w związek małżeński nie może wstąpić osoba, która została całkowicie ubezwłasnowolniona. Taka sytuacja stanowi podstawę do tego, aby drugi z małżonków wnioskował o unieważnienie małżeństwa w Zielonej Górze. Ta istotna przesłanka wygasa jednak w momencie uchylenia ubezwłasnowolnienia.
  3. Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy- oba te przypadki nie zawsze są jednak wystarczające. Wynika to z faktu, iż w przypadku chorób, które nie zagrażają małżeństwu oraz przyszłemu potomstwu, sąd może takiej osobie zezwolić na wstąpienie w związek małżeński. Ponadto, sąd nie może orzec unieważnienia małżeństwa w sytuacji, gdy choroba psychiczna jednego z małżonków ustała.
  4. Pokrewieństwo lub powinowactwo – zawarcie związku małżeńskiego nie jest możliwe w przypadku pokrewieństwa w linii prostej. Mowa tu o dzieciach, rodzicach, dziadkach czy rodzeństwie. Wyłączeni z możliwości wstąpienia w związek małżeński są także powinowaci czyli teść- synowa, zięć- teściowa, ojczym- pasierbica oraz adoptujący- adoptowany. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których sąd może wyrazić zgodę na ślub osób spowinowaconych.
  5. Bigamia- kolejnym powodem do tego, aby złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa kościelnego jest zawarcie związku małżeńskiego pomimo pozostawania w innym związku małżeńskim. Poza tym, że bigamia, w świetle prawa karnego jest przestępstwem, na gruncie prawa cywilnego stanowi przesłankę do unieważnienia małżeństwa.
  6. Błędy w oświadczeniu woli- to grupa przesłanek, które dotyczą wad oświadczenia woli o zawieraniu małżeństwa. Związek małżeński może zostać uznany przez sąd za niebyły w sytuacji, kiedy jedna ze stron składających oświadczenie nie miała świadomości swojego czynu, została zmuszona groźbą lub szantażem do złożenia takiego oświadczenia lub była wprowadzona w błąd, co do tożsamości drugiej strony. W momencie odzyskania świadomości, wykrycia błędu tożsamości czy ustania obawy związanej z szantażem czy groźbą, taka osoba ma pół roku na złożenie wniosku o unieważnienie małżeństwa.Unieważnienie małżeństwa – jak wygląda postępowanie?

W omówionych powyżej sytuacjach możliwe jest domaganie się unieważnienia małżeństwa kościelnego. Pozew w tej sprawie należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, z zastrzeżeniem, że choć jedno z nich dalej tam przebywa. Jeżeli tak nie jest, pozew należy złożyć do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego, a w przypadku braku takiej możliwości – ostatniego miejsca zamieszkania poszkodowanego. Pismo procesowe, którego celem jest wszczęcie postępowania o unieważnienie małżeństwa, może złożyć każdy z małżonków. Jeżeli mowa jednak o bigami czy pokrewieństwie, wniosek o unieważnienie małżeństwa kościelnego może złożyć osoba mająca w tym interes prawny lub prokurator. Należy pamiętać o tym, że podstawą do unieważnienia małżeństwa kościelnego jest wyłącznie zamknięta lista przyczyn dopuszczających jego unieważnienie. W związku z powyższym, skuteczne anulowanie małżeństwa w oparciu o inne przesłanki nie jest możliwe. Małżeństwa nie można unieważnić także w sytuacji, gdy ustało ono na skutek wcześniejszego rozwodu. Wyjątek stanowi pokrewieństwo między małżonkami oraz bigamia. Unieważnienie małżeństwa jest możliwe również po śmierci jednego z małżonków. Warunkiem jest jednak wszczęcie postępowania jeszcze za jego życia. Unieważnienie małżeństwa kościelnego – skutki Unieważnienie małżeństwa kościelnego w Zielonej Górze, w przeciwieństwie do rozwodu, wywołuje skutki wstecz. Uznaje się je bowiem za niebyłe od samego początku, gdyż małżonkowie nie mieli prawa wstąpić w związek małżeński, toteż stał się on nieważny. Pomimo tego, sąd może decydować o wspólnych dzieciach oraz wspólnym majątku małżonków. Bowiem dziecko urodzone w trakcie trwania małżeństwa, które zostało unieważnione, uznane jest za urodzone w małżeństwie. Sąd orzeka, która ze stron zawarła małżeństwo w złej wierze, a także rozstrzyga kwestie majątkowe. Po orzeczeniu nieważności małżeństwa, strony uzyskują stan wolny i powracają do poprzedniego nazwiska. Ustają wówczas prawa, obowiązki, a także powinowactwo pomiędzy stronami. Prawnik unieważnienie małżeństwa – skorzystaj z naszej pomocy Jako prawnik unieważnienie małżeństwa jest dla mnie jedną z dziedzin, w których się specjalizuję. Jeżeli interesuje Państwa pomoc w tym zakresie i chcieliby Państwo uzyskać wsparcie w procedurze o unieważnienie związku małżeńskiego, serdecznie zachęcam do skontaktowania się ze mną i podjęcia współpracy. Posiadam obszerną wiedzę popartą wieloletnią praktyką zawodową, co czyni mnie profesjonalistą w tym zakresie. Udzielę Państwu porad, sporządzę stosowną dokumentację oraz wezmę czynny udział w rozprawie o unieważnienie małżeństwa. Uzyskają Państwo ode mnie pełne wsparcie na każdym etapie sprawy, dzięki czemu stanie się ona możliwie najmniej uciążliwa. Serdecznie zachęcam do skontaktowania się ze mną zarówno w formie telefonicznej, jak i mailowej. Zapraszam do współpracy.

Jesteś
gościem na naszej stronie