Według portalu skutecznyadwokat.pl, Sebastian Kordel został uznany adwokatem roku 2013 województwa lubuskiego. Więcej informacji ❯

Czym jest zastępstwo procesowe?

Wiele spraw sądowych i toczących się przed organami administracji nie mogłoby być wygranych bez profesjonalnych pełnomocników. Co do zasady mogą się one toczyć bez ich udziału, każdy obywatel ma bowiem prawo do sądu. Może sam sporządzić pozew i złożyć go we właściwym sądzie lub urzędzie. Musi go jednak odpowiednio dopracować i zadbać o każdy element, wynikający z przepisów prawa.

Pomimo tego, w wielu przypadkach warto skorzystać z ze wsparcia adwokata. Dzięki temu można uniknąć różnego rodzaju skutków natury prawnej. To konieczne np. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym oraz przed organami niższych instancji, gdy toczy się w nich postępowanie związane z procesem prowadzonym przez SN. Oznacza to, że wielu czynności nie dokonana się bez reprezentującego interesy klienta prawnika. Dowiedz się, na czym polega zastępstwo procesowe i dlaczego jest ważne!

Istota zastępstwa procesowego

Wiele osób, słysząc ten termin zastanawia się, na czym polega zastępstwo procesowe. Oznacza ono reprezentowanie interesów klienta przez radcę prawnego bądź adwokata w postępowaniu sądowym. Może się ono okazać nieodzowne podczas rozwiązywania wielu różnych problemów prawnych. Doświadczony pełnomocnik, który posiada szeroką i aktualną wiedzę jest na ogół gwarantem ochrony praw oraz interesów. Z instytucji zastępstwa procesowego korzystają również przedsiębiorstwa, które podczas prowadzenia działalności gospodarczej napotykają problemy o takim charakterze. Jeśli nie mieli oni wcześniej do czynienia z posterowaniem sądowym lub przed organami administracji, nie potrafią powiedzieć, co to zastępstwo procesowe i czy jest im ono potrzebne. 

Wybór odpowiedniego pełnomocnika może nie być prosty. To skomplikowane, gdy konieczne jest prowadzenie rozbudowanych spraw, w których zachodzą różne okoliczności. Jeśli masz wątpliwości, zaprawszy do naszej kancelarii. Wyjaśnimy, czym jest zastępstwo procesowe i kiedy może być nieodzowne.

Dlaczego warto zdecydować się na zastępstwo procesowe?

Zastępstwo procesowe ma wiele zalet. Osobiste uczestnictwo w procesie sądowym może się wiązać z ogromnym stresem, a także koniecznością dotrzymania wszystkich ważnych terminów. Strony często mają również obowiązek dostarczenia do sądu obszernej dokumentacji, niezbędnej podczas postępowania. Zastanawiając się, czym jest zastępstwo procesowe i jakie niesie ze sobą korzyści, warto podkreślić przede wszystkim oszczędność czasu. Strona nie musi brać urlopu lub rezygnować z ważnych spraw, by stawić się w sądzie. Nie musi zapoznawać się z wieloma zagmatwanymi przepisami prawa. Zrobi to bowiem pełnomocnik.

Jakie jeszcze płyną pożytki i na czym polega zastępstwo procesowe? Oddając prowadzenie sprawy w ręce adwokata, a więc osoby profesjonalnie do tego przygotowanej, można być spokojnym, że szansę na osiągnięcie celu wzrastają. Wynika to z doświadczenia i specjalistycznej, na bieżąco aktualizowanej wiedzy prawnika. Będzie on dążył do sytuacji, w której klient uzyska jak najwięcej. Zalety te nieco przybliżają i prezentują, co to zastępstwo procesowe.

O czym jeszcze należy pamiętać, decydując się na zastępstwo procesowe?

Od chwili podpisania przez mocodawcę pełnomocnictwa, a więc zdecydowania się na zastępstwo procesowe, adwokat otrzymuje wszystkie pisma dotycząc danej sprawy. Będzie on miał również obowiązek dostarczać dokumenty oraz przestrzegać wyznaczonych przez sąd terminów. Te zadania również wskazują, co to zastępstwo procesowe. Wyznacza je pisemna umowa, określająca prawa do pełnienia określonych czynności.

W większości przypadków, każda osoba ma prawo skorzystać z pomocy i wsparcia prawnika. Reprezentowanie interesów wybranego podmiotu przez sądem to właśnie to, na czym polega zastępstwo procesowe. Podstawą jest pełnomocnictwo, które udzielane jest adwokatowi lub radcy prawnemu przez stronę postępowania. Może nią być osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna, która musi stawić się w sądzie lub urzędzie. Będąc takim podmiotem, warto zatem wiedzieć, czym jest zastępstwo procesowe.

W jaki sposób przebiega sprawa rozwodowa?

Bez względu na to, z jakich powodów podejmuje się decyzję o zakończeniu małżeństwa, wiąże się ona ze stresem i niepewnością. Oswojenie nieznanego jest w tym przypadku sposobem na stłumienie emocji i nerwów. Pomocne możne okazać się w tym poznanie charakteru i przebiegu rozprawy rozwodowej, a także pożądanego sposobu zachowanie się podczas jej trwania.

Sprawa rozwodowa przebiega przy zamkniętych drzwiach. Nie ma w niej miejsca dla publiczności, poza przypadkiem, w którym obie strony zażądają publicznego rozpoznania sprawy. Sąd jednak musi wówczas uznać, że jawność przebiegu sprawy rozwodowej nie zagraża moralności. Właściwy przebieg procesu rozwodowego wymaga na ogół uczestnictwa stron i ich pełnomocników. Nasi pracownicy pomogą przebrnąć Ci przez ten trudny czas!

Jak się rozpoczyna sprawa rozwodowa?

Przebieg procesu rozwodowego rozpoczyna się z momentem wniesienia pozwu przez jedną ze stron. W każdym przypadku jeden z małżonków jest uznawany za powoda, a drugi za pozwanego. W sytuacji orzekania rozwodu bez orzekania o winie niema to większego znaczenia. Sprawny przebieg procesu rozwodowego wymaga posiadania przez strony dokumentów tożsamości, właściwego stroju i odpowiedniego zachowania. Konieczne jest wyłączenie telefonu komórkowego, stawienie się przed odpowiednią salą nieco wcześniej. Wato wcześniej sprawdzić sygnaturę sprawy na wokandzie, która jest wywieszana na drzwiach sali.

Sprawa rozwodowa wymaga wniesienia pozwu o rozwód w dwóch egzemplarzach, do sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Wraz z pozwem składa się odpis skrócony aktu małżeństwa oraz ewentualne dowody, wskazują na winę współmałżonka. Konieczne jest również uiszczenie opłaty od pozwu, wynoszącej obecnie 600 zł. Trudno oszacować moment rozpoczęcia przebiegu procesu rozwodowego. Wiele zależy od uwarunkowań konkretnego sądu, np. liczby zatrudnionych w nim pracowników oraz zaplanowanych wcześniej spraw. Zwykle czas oczekiwania wynosi kilka miesięcy.

Przebieg procesu rozwodowego – przygotowanie

Przebieg sprawy rozwodowej wymaga rozpoznania przez sąd pozwu pod względem formalnym. Może on wezwać stronę do usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostaną stwierdzone już na etapie analizowania wniosku. Jeśli pismo spełnia wszelkie wymogi prawne, sąd wysyła je do drugiego małżonka, który ma 2 tygodnie na odpowiedź. Zwykle, z pomocą adwokata formułuje on swoje stanowisko w sprawie rozwodowej. Może zatem przedstawić swoje roszczenia oraz żądania, skomentować swój punkt widzenia dotyczący rozpadu małżeństwa.

Sprawa rozwodowa często związana jest z orzekaniem o winie, decydowaniem o władzy rodzicielskiej, alimentach oraz sposobem kontaktowania się rodzica z dziećmi. Warto pamiętać, że jeśli pozwany nie odniesie się do pozwu i nie sformułuje swoich odpowiedzi, może bezpowrotnie stracić możliwość przedstawiania własnych racji. Kolejnym etapem, mającym wpływ na przebieg sprawy rozwodowej jest otrzymanie przez powoda od sądu odpowiedzi pozwanego. 

Przebieg sprawy rozwodowej – kolejne etapy

Sprawny przebieg sprawy rozwodowej zależy od obecności współmałżonków. Najlepszym rozwiązaniem jest osobiste stawiennictwo, jednak jeśli jest to niemożliwe, konieczne jest poinformowanie o tym sądu i ustanowienie pełnomocnika. Na salę wchodzą małżonkowie i świadkowie oraz pełnomocnicy stron.

Rozstrzygniecie sprawy rozwodowej wymaga zaangażowania sędziego i dwóch ławników. Sędzia sprawdza obecność, weryfikuje tożsamość wszystkich przybyłych osób. Świadkowie są proszeni o opuszczenie sali i ponowne wejście dopiero na wezwanie. Dochodzi do tego, jeśli małżonkowie nie zgadzają się na polubowny rozwód bez orzekania o winie. Zawsze dochodzi do przesłuchania obu stron, które ma na celu ustalenie, co przyczyniło się do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może skierować małżonków do mediacji, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy małżeństwo sprawuje opiekę nad małoletnimi dziećmi.

Na ogół na pierwszej rozprawie dochodzi do orzeczenia rozwodu, gdy strony są zgodne co do zakończenia trwania małżeństwa.

Testament – jak mieć pewność, że będzie uznany?

Ludzie przez całe życie gromadzą majątek, którym chcą dysponować również w akcie ostatniej woli. Sposobem na to jest sporządzanie testamentu, a więc przeprowadzenia określonych czynności prawnych. Jeśli zabraknie takiego dokumentu, dziedziczenie odbędzie się według ustawy. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ostatniej woli znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Testament sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi prawa spadkowego jest ważny w każdych okolicznościach. Można go przygotować nie tylko u notariusza, choć ta forma jest polecana z uwagi na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu. Ze względu na doniosłość skutków jakie wywołuje omawiana czynność, warto z nią również udać się do kancelarii adwokackiej. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, opartej na bogatym doświadczeniu. Dowiedz się, jak napisać testament, by był uznany za ważny w świetle prawa!

Czym jest testament?

Testament jest dokumentem, w którym testator spisuje swoją ostatnią wolę. Jednocześnie jest to czynność prawna, która charakteryzuje się konkretnymi cechami. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego testament jest ważny, gdy został spisany przez osobę dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych. Dokument ten ma charakter osobisty, nie można go zatem sporządzić ani odwołać dzięki pełnomocnikowi. Warto również pamiętać, że skutki testamentu pojawiają się w momencie śmierci testatora. 

Wiele osób zastanawia się, jak napisać testament. Obawiają się popełnienia błędów, samodzielne sporządzanie testamentu jest dla nich ogromnym problemem. Rozwiązaniem może być testament notarialny, który ma formę aktu notarialnego, podpisanego w obecności notariusza. Warto pamiętać, że popularną formą jest również testament ustny.

Dlaczego warto sporządzić testament notarialny?

Testament notarialny nie jest wymagany prawem, jednak warto rozważyć takie rozwiązanie. Wybierając je, można mieć pewność, że dokument będzie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie pojawią się żadne wątpliwości, jak sporządzić testament. Notariusz może również przechować pismo i usprawnić proces przekazania majątku spadkobiercom.

Oczywiście sporządzanie testamentu może polegać na odręcznym spisaniu ostatniej woli, co nie odbierze mu mocy prawnej. Trzeba jednak go właściwie zatytułować, np. nagłówkiem „Testament” lub „Ostatnia wola”. To ważne, jak napisany jest testament. Jego treść powinna być sporządzona pismem odręcznym. W przeciwnym wypadku dokument ten może być uznany jako nieważny. Co ważne, pismo musi być czytelne. Odręczny testament musi być podpisany własnoręcznie, pełnym imieniem i nazwiskiem i oznaczony datą sporządzenia. Skoro już wiesz, jak napisać testament, dowiedz się, czym jest testament ustny!

Czym jest testament ustny?

Testament ustny jest sporządzany poprzez oświadczenie woli w obecności co najmniej trzech świadków. Ma on taką samą moc, jak dokument odręczny czy testament notarialny. Można nim również zmienić każdy wcześniej spisany testament. Jak jednak sporządzić testament ustny?

W przypadku testamentu ustnego konieczne jest spełnienie pewnych warunków, mianowicie:

  • wynika on z obawy nadchodzącej śmierci spadkodawcy,
  • nie jest możliwe sporządzenie testamentu w formie pisemnej,
  • wysłuchało go trzech świadków,
  • treść testamentu ustnego została spisana przed upływem 12 miesięcy od złożenia oświadczenia woli i podpisana przez spadkodawcę w obecności dwóch osób.

Testament ustny jest na ogół sporządzany przez osoby chore, np. znajdujące się w szpitalu lub przy nagłym pogorszeniu się zdrowia.

Jak przygotować się do rozprawy sądowej?

Rozprawa sądowa dla większości ludzi nie jest codziennością. Powoduje stres i niepewność, co wynika z konieczności zderzenia się z nieznanym. Negatywne odczucia potęguje skala spraw, z jakimi udajemy się do sądu – zakończenie małżeństwa, alimenty, przyznanie opieki nad dzieckiem. Jednak do tego wydarzenia można się przygotować i zadbać o odpowiednie zachowanie, które może znacząco usprawnić postępowanie. To szczególne ważne w przypadku rozpraw, podczas których bierze się czynny udział, np. składając zeznania.

Odpowiednie przygotowanie może zwiększyć szanse na sukces. W osiąganiu celu ważne jest zachowanie się stron i umiejętność przekazywania informacji. Przeczytaj, jak się przygotować do rozprawy sądowej!

Jak się przygotować do rozprawy – poznaj akta sprawy

Przygotowanie do rozprawy sądowej to przede wszystkim zapoznanie się ze sprawą. Strony powinny zatem wiedzieć, co zgodnie z planem i wolą sądu, będzie się odbywało na nadchodzącej rozprawie. Strony, a więc powodowie, pozwani i oskarżeni, mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Można tego dokonać np. zamawiając telefonicznie dokumenty do czytelni sądu. Trzeba w tym celu skontaktować się z odpowiednim sekretariatem wydziału sądu, w którym toczy się rozprawa sądowa. Warto pamiętać, by dokonać tego maksymalnie do trzech dni przed dniem rozpoczęciem posiedzenia sądu. Po tym terminie sekretariat może odmówić takiej prośbie. Warto również zapytać, czy z udostępnionych akt można wykonać fotokopie i czy wymaga to wniosku pisemnego.

Dzięki zapoznaniu się z aktami danej rozprawy sądowej można m.in. poznać uwzględnione w niej dowody. To podstawa do przygotowania pytań np. do świadków i odpowiedzi dla sądu. Ich opracowanie stanowi ważny element przygotowania do rozprawy sądowej. Możemy Ci w tym pomóc!

Rozprawa sądowa a strój i zachowanie

Przygotowanie do rozprawy sądowej wymaga również przemyślenia odpowiedniego stroju i zachowania na sali. Warto pamiętać, że emocje nie są dobrym sprzymierzeńcem, choć sąd jest miejscem, które wiele osób wyprowadza z równowagi. Należy przede wszystkim się uspokoić, zadbać o eliminację zachowań często objawiających się w sytuacjach stresujących, takich jak:

  • nadmierna wybuchowość,
  • przesadne i częste komentowanie,
  • hałasowanie,
  • parskanie śmiechem,
  • wydawanie innych dźwięków.

Należy w miarę możliwości zapanować nad emocjami. To ważne z punktu widzenia przebiegu i sprawności postępowania. Niewskazane jest również spóźnianie się czy niewstawanie podczas wypowiadania się. Co ważne, nie należy zwracać się bezpośrednio do strony przeciwnej. Podczas rozprawy sądowej należy posługiwać się formułami „wysoki sądzie” bądź „proszę sądu”.

Jak zatem przygotować się do rozprawy? Warto zadbać o schludny strój, który pomoże wywrzeć dobre wrażenie na uczestnikach postępowania oraz o kontrolowanie własnych emocji. Podobnych zasad wymaga rozprawa sądowa online.

Rozprawa sądowa online – jak się do niej przygotować?

Rozprawa sądowa może się odbyć zdalnie. To rozwiązanie stało się popularne zwłaszcza w obliczu sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa SARS cov-2. Jak się przygotować do rozprawy o takim charakterze?

Rozprawa sądowa online wymaga zalogowania się, zgodnie z podanym w wiadomości e-mail, linkiem. Warto wcześniej sprawdzić, czy posiadany sprzęt elektroniczny jest sprawny i ma niezbędne parametry techniczne. Podczas rozprawy sądowej online niezbędne są przede wszystkim mikrofon, kamera oraz stabilne łącze internetowe. Dobrym rozwiązaniem są słuchawki, które eliminują hałas z otoczenia. Rozprawa sądowa online wymaga również zadbania o neutralne tło i nakierowanie kamery na górną część ciała.

Jesteś
gościem na naszej stronie