Według portalu skutecznyadwokat.pl, Sebastian Kordel został uznany adwokatem roku 2013 województwa lubuskiego. Więcej informacji ❯

W jaki sposób przebiega sprawa rozwodowa?

Bez względu na to, z jakich powodów podejmuje się decyzję o zakończeniu małżeństwa, wiąże się ona ze stresem i niepewnością. Oswojenie nieznanego jest w tym przypadku sposobem na stłumienie emocji i nerwów. Pomocne możne okazać się w tym poznanie charakteru i przebiegu rozprawy rozwodowej, a także pożądanego sposobu zachowanie się podczas jej trwania.

Sprawa rozwodowa przebiega przy zamkniętych drzwiach. Nie ma w niej miejsca dla publiczności, poza przypadkiem, w którym obie strony zażądają publicznego rozpoznania sprawy. Sąd jednak musi wówczas uznać, że jawność przebiegu sprawy rozwodowej nie zagraża moralności. Właściwy przebieg procesu rozwodowego wymaga na ogół uczestnictwa stron i ich pełnomocników. Nasi pracownicy pomogą przebrnąć Ci przez ten trudny czas!

Jak się rozpoczyna sprawa rozwodowa?

Przebieg procesu rozwodowego rozpoczyna się z momentem wniesienia pozwu przez jedną ze stron. W każdym przypadku jeden z małżonków jest uznawany za powoda, a drugi za pozwanego. W sytuacji orzekania rozwodu bez orzekania o winie niema to większego znaczenia. Sprawny przebieg procesu rozwodowego wymaga posiadania przez strony dokumentów tożsamości, właściwego stroju i odpowiedniego zachowania. Konieczne jest wyłączenie telefonu komórkowego, stawienie się przed odpowiednią salą nieco wcześniej. Wato wcześniej sprawdzić sygnaturę sprawy na wokandzie, która jest wywieszana na drzwiach sali.

Sprawa rozwodowa wymaga wniesienia pozwu o rozwód w dwóch egzemplarzach, do sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Wraz z pozwem składa się odpis skrócony aktu małżeństwa oraz ewentualne dowody, wskazują na winę współmałżonka. Konieczne jest również uiszczenie opłaty od pozwu, wynoszącej obecnie 600 zł. Trudno oszacować moment rozpoczęcia przebiegu procesu rozwodowego. Wiele zależy od uwarunkowań konkretnego sądu, np. liczby zatrudnionych w nim pracowników oraz zaplanowanych wcześniej spraw. Zwykle czas oczekiwania wynosi kilka miesięcy.

Przebieg procesu rozwodowego – przygotowanie

Przebieg sprawy rozwodowej wymaga rozpoznania przez sąd pozwu pod względem formalnym. Może on wezwać stronę do usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostaną stwierdzone już na etapie analizowania wniosku. Jeśli pismo spełnia wszelkie wymogi prawne, sąd wysyła je do drugiego małżonka, który ma 2 tygodnie na odpowiedź. Zwykle, z pomocą adwokata formułuje on swoje stanowisko w sprawie rozwodowej. Może zatem przedstawić swoje roszczenia oraz żądania, skomentować swój punkt widzenia dotyczący rozpadu małżeństwa.

Sprawa rozwodowa często związana jest z orzekaniem o winie, decydowaniem o władzy rodzicielskiej, alimentach oraz sposobem kontaktowania się rodzica z dziećmi. Warto pamiętać, że jeśli pozwany nie odniesie się do pozwu i nie sformułuje swoich odpowiedzi, może bezpowrotnie stracić możliwość przedstawiania własnych racji. Kolejnym etapem, mającym wpływ na przebieg sprawy rozwodowej jest otrzymanie przez powoda od sądu odpowiedzi pozwanego. 

Przebieg sprawy rozwodowej – kolejne etapy

Sprawny przebieg sprawy rozwodowej zależy od obecności współmałżonków. Najlepszym rozwiązaniem jest osobiste stawiennictwo, jednak jeśli jest to niemożliwe, konieczne jest poinformowanie o tym sądu i ustanowienie pełnomocnika. Na salę wchodzą małżonkowie i świadkowie oraz pełnomocnicy stron.

Rozstrzygniecie sprawy rozwodowej wymaga zaangażowania sędziego i dwóch ławników. Sędzia sprawdza obecność, weryfikuje tożsamość wszystkich przybyłych osób. Świadkowie są proszeni o opuszczenie sali i ponowne wejście dopiero na wezwanie. Dochodzi do tego, jeśli małżonkowie nie zgadzają się na polubowny rozwód bez orzekania o winie. Zawsze dochodzi do przesłuchania obu stron, które ma na celu ustalenie, co przyczyniło się do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może skierować małżonków do mediacji, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy małżeństwo sprawuje opiekę nad małoletnimi dziećmi.

Na ogół na pierwszej rozprawie dochodzi do orzeczenia rozwodu, gdy strony są zgodne co do zakończenia trwania małżeństwa.

Jesteś
gościem na naszej stronie